رهی معیری

ای دوست بیازار مرا هر چه توانی
دل نیست اسیری که ز آزار گریزد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email