رهی معیری

از ره غفلت به گدایی رسی
ور به خود آیی به خدایی رسی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email