رهی معیری

از عشق نرنجیم وگر مایه ی رنج است
با نیش بسازیم ، اگر نوش ندارد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email