رهی معیری

اگر غیر از حدیث یار و جز دیدار او باشد
چه حاصل جز ندامت از شنیدن‌ها و دیدن ها

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email