رهی معیری

اسیر عشقم و از هر چه در جهان فارغ
گدای یارم و بر هر که در دو عالم شاه

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email