رهی معیری

ای بهتر از جوانی و ای خوشتر از امید
طی گشت در امید وصالت جوانیم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email