رهی معیری

از فیض وصل آن لب شیرین بوَد که من
با کامِ تلخ ، شهره به شیرین زبانیم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email