رهی معیری

ای دل ببین که دلبر دشمن نواز ما
با دوست بهر خاطر دشمن چه می‌کند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email