رهی معیری

از دلِ افسرده جز افسرده دل آگاه نیست
آن‌که داند وحشتِ شبهای تار من تویی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email