رهی معیری

اگر زمانه به نام تو افتخار کند
تو در زمانه نکن فخر جز به نام پدر

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email