رهی معیری

از فتنه پریشان نشود هر که پناهی
در سایه ی گیسوی پریشان تو گیرد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email