سید مهدی موسوی

از سکوت ترسیدم ، در سقوط رقصیدم
نوش گفتی و دیدم ، سم در استکانم بود!

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email