بیدل دهلوی

به گوهر وارسیدن موج‌ها بر هم زدن دارد
جهانی را شکافی سینه تا یک دل شود پیدا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email