بیدل دهلوی

به عالَمی که تویی ناله می‌کُشد ما را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email