بیدل دهلوی

باغی که بهارش همه سنگ است دل اوست
دشتی که غبارش همه آب است دل ما

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email