بیدل دهلوی

به سینه داغ و به دل ناله و به دیده سرشکم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email