بیدل دهلوی

بیش از این نتوان حریفِ داغ حرمان زیستن
یا مرا از خود ببر آنجا که هستی یا بیا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email