حسرت همدانی

به بوسی از لبش راضی شدم آن هم نمی‌بینم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email