بیدل دهلوی

بی جفای چرخ دل را قدر نیست
روسفیدی های تخم از آسیاست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email