بیدل دهلوی

بحث عدو را مده جز به تغافل جواب
زانکه حدیث درشت ، در خور گوش کر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email