بیدل دهلوی

به خوان لذت دنیا گزند بسیار است
ترنجبینی اگر هست بر سر خار است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email