بیدل دهلوی

بی تو چون شمعی که افروزند بر لوحِ مزار
خاک بر سر کرده‌ایم و بر سر ما آتش است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email