بیدل دهلوی

با شمع گفتم از چه سرت می‌دهی به باد
گفت آن سری که سجده ندارد چنین خوش است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email