بیدل دهلوی

بر بزرگان از طواف خاکساران ننگ نیست
چرخ با آن سرکشی گرد زمین گردیده است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email