حمید مصدق

به باد سست نهاد اعتماد شاید کرد
به یار سست نهاد اعتماد؟ ای فریاد …

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email