رهی معیری

بلای هجر ز هر درد جانگدازتر است
ندیده داغِ جدایی ، تعب چه می‌دانی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email