رهی معیری

بی روی تو راحت ز دل زار گریزد
چون خواب که از دیده ی بیمار گریزد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email