رهی معیری

بیچاره‌ای که چاره طلب می‌کند ز خلق
دارد امیدِ میوه ز شاخِ بریده ای

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email