رهی معیری

بَرَد آرامِ دلم ، یار دلارام کجاست؟
آن دلارام که بُرد از دلم آرام کجاست؟

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email