رهی معیری

بر من از بیداد گردون صبح شادی شام غم شد
چون کنم ؟ گر صبح و شام از گردش گردون ننالم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email