رهی معیری

به عشق کوش اگر حاصل از جهان طلبی
که زندگانیِ بی عشق زندگانی نیست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email