رهی معیری

بی من تو چگونه ای؟ ندانم اما
من بی تو در آتشم ، خدا داند و من

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email