رهی معیری

به غیر از دل که چون جان داردش دوست
ندیدم کس پرستد دشمنش را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email