رهی معیری

بازآ که سنگ خاره و گل خنده می‌کنند
بر سست عهدی تو و بر سخت جانیم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email