رهی معیری

بودم هوس که کُشته شوم زیر تیغ دوست
دردا که او نکشت و کُشد این هوس مرا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email