رهی معیری

به جان شرمنده ی لطف توایم ای چرخ بازیگر
که با آزارِ خود بیزار از دنیا کنی ما را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email