سید مهدی موسوی

بغلم کن یکی بشو با من
تا فراموش‌تر کنم خود را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email