سید مهدی موسوی

برای لمس این جنون ، من از غرور کاستم
هر آنچه گفت گفتم و ، هر آنچه خواست خواستم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email