سید مهدی موسوی

ببین! مرگ هم شانس می‌خواهد ای عشق
فقط خوردن جامی از سم مهم نیست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email