بیدل دهلوی

تو ای پیری مگر بار نفس برداری از دوشم
گران شد زندگانی بر دل از یاد جوانی‌ها

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email