بیدل دهلوی

تا مخالف ز موافق قدمی فاصله نیست
در گلو آب چو اِستاد ز رفتن تیغ است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email