بیدل دهلوی

پیوسته پر آواز بود کاسه ی خالی
گریان بود آن موم که با شعله ندیم است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email