رهی معیری

پای در دامن کشیدن ، فتنه از خود راندن است
گر زمین را سیل گیرد کوهسار آسوده است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email