رهی معیری

پیکر مام وطن دانی چرا خم گشته است
زان که مشتی اجنبی خواهند ، سربار وطن

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email