رهی معیری

تار و پود هستیم بر باد رفت اما نرفت
عاشقی ها از دلم ، دیوانگی ها از سرم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email