رهی معیری

تو تماشاگه خلقی و من از باده ی شوق
مستم آنگونه که یارای تماشایم نیست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email