رهی معیری

تا چو گل شیوه ات کم آزاری است
ایمن از رنج نیش خار نه ای

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email