رهی معیری

تار و پودش را ز کین توزی همی خواهند سوخت
هر که همچون شمع ، بزمِ دیگران روشن کند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email