رهی معیری

تو را چو غنچه بود خنده بر دهان بی من
مرا چو لاله بود داغ بر جگر بی تو

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email