رهی معیری

تن و جانم ز جور آزرده لیکن
مباد آزردگی جان و تنش را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email